Sihirevi Ring 367 | www.ring367.com

Sihirevi Ring 367'nin Resmi �nternet Sitesine Ho�geldiniz

 

IBM ve Sihirevi Ring 367 Hakk�nda

 

IBM, 1922 y�l�nda, Len Vintus, Gene Gordon ve Don Rogers taraf�ndan kuruldu. �u anda b�t�n d�nyada 15.000'den fazla �yesi olan bir topluluktur. IBM'in merkezi ABD'de Missouri eyaletinin St. Louis �ehrindedir. 15.000 �ye, yerel toplant�lar arac�l��� ile bir araya gelmekte, uluslararas� fuarlarda yer almakta ve Linking Ring isimli dergi vas�tas�yla da haberle�mektedir.

Yerel gruplar olarak da adland�r�lan " IBM Ring"leri her ay, toplant�lar d�zenlemekte ve ill�zyon sanat�n�n son durumunu tart��maktad�r. 74 �lkede 350'nin �zerinde IBM Ringi mevcuttur.

2003 y�l�ndan beri T�rkiye'nin ilk IBM ringini olu�turma �abalar�m�z, IBM taraf�ndan da takdirle kar��lanm�� ve Sihirevi bu �abalar�ndan dolay� �e�itli te�ekk�r belgeleri ile �d�llendirilmi�ti. Bu belgeleri g�rmek istiyorsan�z t�klay�n�z.

�ll�zyonun T�rkiye'de yayg�nla�t�r�lmas� ve sevdirilmesi i�in g�sterdi�imiz bu �abalar sonucu Sihirevi olarak 10 kurucu �yemizin kat�lm�yla IBM Sihirevi Ring'i 26 �ubat 2007 tarihinde onaylanm�� ve 16 Nisan 2007 tarihinde T�rkiye'nin ilk IBM Ringi olarak 367 No ile D�nya Ringleri aras�nda yerini alm��t�r.